معنی آقا – فرهنگ معین و عمید

معنی آقا در فرهنگ عمید

۱. عنوان احترام‌آمیز که هنگام خطاب به مردان اطلاق می‌شود یا پیش از نام آنان می‌آید.

۲. [عامیانه] پدر؛ پدر بزرگ؛ شوهر؛ همسر زن؛ آخوند؛ ملا؛ شخص بزرگ و محترم.

معنی آقا در فرهنگ معین

[ مغ . ] ( اِ.) 1 – برادر بزرگتر، برادر مهتر. 2 – امیر، ارباب ، سرور، رییس . 3 – عنوانی است که برای احترام و تفخیم به اول یا آخر اسم کسی می افزایند: آقامحمد، محمدآقا. ج . آقایان .

دیدگاهتان را بنویسید