معنی آفرازه – فرهنگ معین و عمید

معنی آفرازه در فرهنگ عمید

شعلۀ آتش؛ زبانۀ آتش: خلیل‌وار بتان بشکند که نندیشد / ز آفرازهٴ نمرود منجنیق‌افراز (سوزنی: ۲۱۶).

معنی آفرازه در فرهنگ معین

(زِ) ( اِ.) شعله ، زبانه .

دیدگاهتان را بنویسید