معنی آغنده – فرهنگ معین و عمید

معنی آغنده در فرهنگ عمید

آکنده؛ انباشته: دل ز مهر جهانیان کنده / وآنگه از مهر دوست آغنده (امیرخسرو: لغت‌نامه: آغنده).

معنی آغنده در فرهنگ معین

(غَ دِ) ( اِ.) 1 – گلولة پنبه ، پنبه گلوله کرده برای ریسیدن . 2 – نوعی از عنکبوت زهردار، رتیلا، رتیل .

دیدگاهتان را بنویسید