معنی آغالش – فرهنگ معین و عمید

معنی آغالش در فرهنگ عمید

۱. تحریک؛ تهییج.

۲. برانگیختن به جنگ‌وستیز.

معنی آغالش در فرهنگ معین

(لِ) (اِمص .) تحریک ، برانگیختن .

دیدگاهتان را بنویسید