معنی آشکاره – فرهنگ معین و عمید

معنی آشکاره در فرهنگ عمید

آشکار؛ آشکارا؛ پدیدار؛ پیدا؛ نمایان: فرصت شمر طریقهٴ رندی که این نشان / چون راه گنج بر همه‌کس آشکاره نیست (حافظ: ۱۶۳).

معنی آشکاره در فرهنگ معین

(شُ یا ش ِ رِ) (ص .) پیدا، معلوم ، آشکارا.

دیدگاهتان را بنویسید