معنی آشوفتن – فرهنگ معین و عمید

معنی آشوفتن در فرهنگ عمید

۱. پریشان شدن.

۲. خشمگین شدن؛ به هم برآمدن: نه مردی بُوَد خیره آشوفتن / به‌زیراندرآورده را کوفتن (فردوسی: ۴/۲۶۳).

معنی آشوفتن در فرهنگ معین

(تَ) (مص ل .) آشفتن .

دیدگاهتان را بنویسید