معنی آشوب – فرهنگ معین و عمید

معنی آشوب در فرهنگ عمید

۱. بی‌نظمی.

۲. شلوغی؛ ازدحام.

۳. (اسم) شوروغوغا.

۴. انقلاب؛ شورش.

۵. برهم خوردن اوضاع و شرایط.

۶. کثرت جمعیت، شلوغی، ازدحام.

۷. (بن مضارعِ آشوبیدن و آشفتن و آشوفتن) = آشوبیدن

۸. آشوبنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): دل‌آشوب، شهرآشوب، لشکرآشوب.

۹. (اسم) [قدیمی] آسیب.

معنی آشوب در فرهنگ معین

( اِ.) 1 – فتنه ، فساد. 2 – مایة فتنه ، موجب فساد. 3 – شور و غوغا. 4 – هرج و مرج . 5 – انقلاب ، شورش . 6 – ازدحام .

دیدگاهتان را بنویسید