معنی آشامیدن – فرهنگ معین و عمید

معنی آشامیدن در فرهنگ عمید

فروبردن آب یا مایع دیگر به حلق؛ نوش کردن؛ نوشیدن: ای ترک می‌آشام که گفتت که می آشام / در خانهٴ من باده بیاشام بیا شام (؟: لغت‌نامه: آشام).

معنی آشامیدن در فرهنگ معین

(دَ) (مص م .) نوشیدن .

دیدگاهتان را بنویسید