معنی آسی – فرهنگ معین و عمید

معنی آسی در فرهنگ عمید

جراح؛ پزشک: نوش‌دارو و مفرح که جُوی فعل نکرد / هم بدان آسی آسیمه‌نظر بازهید (خاقانی: ۱۶۴).

معنی آسی در فرهنگ معین

[ ع . ] (ص .) اندوهگین ، غمگین .

دیدگاهتان را بنویسید