معنی آبگاه – فرهنگ معین و عمید

معنی آبگاه در فرهنگ عمید

۱. جای آب؛ آبخور.

۲. تالاب؛ استخر.

۳. (زیست‌شناسی) پهلوی انسان بین دنده و لگن خاصره؛ تهیگاه.

۴. مثانه.

معنی آبگاه در فرهنگ معین

(اِمر.) 1 – تالاب ، استخر. 2 – پهلو، زیر دنده . 3 – مثانه .

دیدگاهتان را بنویسید