معنی آبست – فرهنگ معین و عمید

معنی آبست در فرهنگ عمید

= آبسته

معنی آبست در فرهنگ معین

(بَ) ( اِ.) نک آبسته .

دیدگاهتان را بنویسید