0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب گدایی کردن : دیدن گدایی کردن در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب گدایی کردن : دیدن گدایی کردن در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰44

تعبیر خواب گدایی کردن(لوک اویتنهاو)

گدا : شکست و مشکلاتچیز به گدا دادن : برای کارهای خوبتان از شما تمجید خواهد شدگدا بودن : هدیه خواهید گرفت

تعبیر خواب گدایی کردن(منوچهر مطیعی تهرانی)

گدا در خوابهای ما انسانی است بزرگ منش و خیر و نیکو کار که بدو ن آشنائی قبلی به ما محبت می کند و خیر و خوبی می رساند . اگر ببینید خودتان گدا شده اید خوب است و خواب شما می گوید نیکی می کنید. اگر در خواب ببینید که گدا شده اید و از مردم کمک می خواهید خواب شما می گوید به دیگران محبت و کمک می کنید و کسی از این نیکی و خوبی آگاه نمی شود. اگر دیدید به صدای بلند گدائی می کنید و کمک می خواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی دانند و سپاسگزاری نمی کنند.

تعبیر خواب گدایی کردن(امام جعفر صادق علیه السلام )

دیدن گدائی بر چهار وجه است. اول: خیر و برکت. دوم: منفعت.سوم: معیشت. چهارم: عز وجاه.

تعبیر خواب گدایی کردن(اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی)

اگر دید از مردم چیزی میخواست و نمی دادند، دلیل که کارهای وی بسته شود.

تعبیر خواب گدایی کردن(محمد بن سیرین)

اگر در خواب دید گدائی می کرد و مردم او را چیزی می دادند، دلیل خیر وبرکت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×