0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب کيسه : دیدن کيسه در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب کيسه : دیدن کيسه در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰40

تعبیر خواب کيسه(منوچهر مطیعی تهرانی)

کيسه در خواب تعبير خاصي ندارد مگر اين که چيزي درون آن باشدکه تعبيرش نسبت به محتواي آن تغيير مي کند . معبران قديمي درباره کيسه پول زياد نوشته اند ولي امروز کيسه پول متداول نيست. اگر در خواب بينيد کيسه اي پاره همراه داريد راز شما فاش مي شود . اگر ببينيد کيسه اي داريد که سوراخ آن رفو شده است آبرو و نام نيک خود را به زحمت حفظ مي کنيد . کيسه سوراخ بيماري است از ضرر و زيان نيز خبر مي دهد.

تعبیر خواب کيسه(امام جعفر صادق علیه السلام )

ديدن کيسه تهي در خواب بر سه وجه است.اول: تن مردم (تن آدمي).دوم: راز پنهان.سوم: درويشي (فقر و درماندگي).

تعبیر خواب کيسه(اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی)

اگر بيند کيسه با درم ضايع شد، دليل است کسي آن را پند دهد و نشنود. اگر بيند کيسه او گشوده بود و درم ها بريخت، دليل است از خصومت برهد.

تعبیر خواب کيسه(جابر مغربی)

اگر درخواب کيسه خود را دريده بيند، دليل است راز او آشکار شود. اگر ديد کيسه دريده را دوخت، دليل که رازش پوشيده بماند.

تعبیر خواب کيسه(محمد بن سیرین)

اگر بيند کيسه درم و دينار يافت، دليل است به قدر آن معيشت و روزي بر وي فراخ شود. اگر کيسه را تهي بيند، تاويل به خلاف اين است و بعضي گويند اجلش نزديک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×