0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب کلوچه : دیدن کلوچه در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب کلوچه : دیدن کلوچه در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰39

تعبیر خواب کلوچه(آنلی بیتون)

۱ـ خوردن کلوچه در خواب ، نشانة توفيق بسيار زياد در تمامي کارهايي است که هم اکنون به آن اشتغال داريد .۲ـ پختن کلوچه در خواب ، نشانة صرفه جويي در امور خانه است .

تعبیر خواب کلوچه(منوچهر مطیعی تهرانی)

کلوچه در خواب تعبير شيريني ها و ماکولات خوب را دارد و نشان از خير و خوبي و نعمت و برکت است به شرطي که زنجبيل و دارچين و ادويه.از اين قبيل نداشته باشد. عطر خوب داشتن و بوي خوش از کلوچه استشمام کردن تغييري در تعبير به وجود نمي آورد ولي اگر عطر و بو از زنجبيل و دارچين و ادويه تند و از اين قبيل باشد و تصور وجود چنين چيز هائي در خواب براي شما پيدا شود خوب نيست چون خواب مي گويد به نعمتي مي رسيد که در پايان غم و اندوه مي آورد و شما را به گريستن وا مي دارد. کلوچه مالي است لقمه اي و بخش شده. مانند پولي که بين چند نفر تقسيم شود و يک بخش از آن را نيز به بيننده خواب اختصاص دهند. اگر در خواب ديديد چندين کلوچه داريد سهام بيشتري نصيب شما مي شود ولي تغييري در بخش بخش بودن آن نمي دهد. اگر در خواب ديديد کلوچه مي خوريد خوب است چرا که خوشحال مي شويد و به عيش و شعف مي رسيد. خريدن و گرفتن و داشتن آن همين تعبير را دارد. اگر ديديد کلوچه داشتيد اما نتوانستيد بخوريد مالي به دست مي آوريد که از گلويتان پائين نمي رود. اگر در خواب ببينيد کسي کلوچه اي به شما مي دهد شما را به نعمت مي رساند. اگر ديديد کلوچه مي پزيد کاري مفيد انجام مي دهيد.

تعبیر خواب کلوچه(امام جعفر صادق علیه السلام )

ديدن کلوچه درخواب بر چهار وجه است. اول: مال حلال. دوم: روزي فراخ. سوم: نعمت بسيار. چهارم: عيش خوش.

تعبیر خواب کلوچه(محمد بن سیرین)

ديدن کلوچه در خواب، دليل بر عيش خوش بود و مال بسيار. اگر بيند که کلوچه مي خورد، دليل است مال حاصل کند. اگر بيند که کلوچه در دهان نهاد و نتوانست بخورد، دليل است مال او از ديگران بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×