تعبیر خواب پارک : دیدن پارک در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب پارک(آنلی بیتون)

۱ـ اگر خواب ببينيد در پارک زيبايي قدم مي زنيد ، علامت آن است که با تفريحات لذتبخش ، شادي در زندگي شما راه خواهد يافت .۲ـ اگر خواب ببينيد با همسر خود در پارک قدم مي زنيد ، نشانة آن است که زندگي آسوده و شادي بخش خواهيد داشت .۳ـ ديدن پارکهاي متروک و ويران در خواب ، نشانة زندگي سخت و مشقت بار است .

دیدگاهتان را بنویسید