0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب مرغابی : دیدن مرغابی در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب مرغابی : دیدن مرغابی در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰45

تعبیر خواب مرغابی(کتاب سرزمین رویاها)

خواب مرغابی : ناکامی برای مخالفان و رقیبانتان مرغابیهای وحشی به شما حمله می کنند : گرفتاریهای بزرگ در کارها مرغابیها در حال پرواز : ازدواج – و یک زندگی خوش شکارمرغابی : موفقیت بزرگ یک مرغابی را می کشید : در سفری که می کنید مصیبت بزرگی در انتظار شماست . گوشت مرغابی می خورید : پول و احترام مرغابی می گیرید : شانس و موفقیت یک مرغابی مرده : دوستانتان را فراموش نکنید مرغابیها در حال شنا : خطر بزرگی شما را تهدید می کند . دیگران گوشت مرغابی می خورند : شادی بزرگ

تعبیر خواب مرغابی(آنلی بیتون)

۱ـ اگر خواب ببینید مرغابی های وحشی بر رودخانه ای آرام نشسته اند ، علامت آن است که از راه دریا به مسافرتی خواهید رفت . ۲ـ اگر مرغابیهای سفید را در خواب کنار مزرعه ای ببینید ، علامت آن است که محصول خوبی خواهید داشت . ۳ـ اگر خواب ببینید مرغابی شکار می کنید ، نشانة آن است که برای اجرای نقشه ای شغل خود را تغییر می دهید . ۴ـ اگر خواب ببینید مرغابیها هدف تیر قرار گرفته اند ، نشانة آن است که دشمنان در امور خصوصی شما دخالت می کنند . ۵ـ اگر در خواب مرغابیها را در حال پرواز ببینید ، نشانة آن است که ازدواج خواهید کرد و صاحب فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای جدید خواهید خرید

تعبیر خواب مرغابی(جابر مغربی)

اگر بیند مرغان آبی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد. اگر بیند مرغ ابی را بگرفت، دلیل بزرگی بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است.

تعبیر خواب مرغابی(اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی)

اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وی به زور بستاند

تعبیر خواب مرغابی(یوسف نبی علیه السلام)

دیدن مرغ آبی غم واندوه باشد

تعبیر خواب مرغابی(منوچهر مطیعی تهرانی)

مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببینیم یک مرغ آبی بر بام خانه نشسته خبری به ما می رسد که می تواند از یک مسافر باشد. مرغ آبی سفید خبری است خوش و مرغ آبی سیاه خبری است نامطلوب و بد. اما مرغابی نعمت است و روزی. اگر ببینیم مرغابی در خانه داریم مالی به ما می رسد. اگر ببینیم مرغابی از خانه ما پرواز کرد و رفت زیان می کنیم و مالی را از دست می دهیم. اگر ببینیم مرغابیان در آسمان یا روی زمین صدا می کنند حادثه ای اتفاق می افتد برای ساکنان جائی که مرغابیان دیده می شوند که بهتر است در خانه بیننده خواب نباشد. اگر دیدید با مرغابی حرف می زنید از زنی ثروتمند سود می برید.

تعبیر خواب مرغابی(امام جعفر صادق علیه السلام )

دیدن مرغ آبی در خواب بر چهاروجه است. اول:مال. دوم: بزرگی. سوم: ریاست. چهارم: فرمانروائی یافتن. مرغابى سفید در خواب ، مال یا زن ثروتمند است . مرغابى سیاه در خواب ، کنیز و خدمتکاراست . اگر ببیند مرغابى را کشت و از گوشت آن خورد، اموال زن به او ارث مى رسد و اوخرج مى کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×