0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب لنگ شدن : دیدن لنگ شدن در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب لنگ شدن : دیدن لنگ شدن در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰21

تعبیر خواب لنگ شدن(لوک اویتنهاو)

لنگ : شکست خوردنلنگ بودن : از دست دادن خوشنامی

تعبیر خواب لنگ شدن(جابر مغربی)

اگر بیند که به هر دو پا لنگ شده، دلیل است که اعتقاد کدخدائی به کسی کرده بود. اگر لنگ درخواب بیند که لنگ بود و پای درست شد دلیل که مقصودش و مرادش حاصل شود.

تعبیر خواب لنگ شدن(اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی)

اگر خود را در خواب لنگ بیند، دلیل است که مقصودش برنیاید. اگر بیند که لنگ بود و به عصا می رفت، دلیل است که از کسی یاری خواهد و مرادش برآید.

تعبیر خواب لنگ شدن(محمد بن سیرین)

اگر بیند لنگ شده بود. دلیل است پیش خویشان خوار شود.

تعبیر خواب لنگ شدن(امام جعفر صادق علیه السلام )

دیدن لنگ درخواب، بر پنج وجه است،اول: منفعت.دوم: ناتوانی.سوم: درویشی (فقر و نداری).چهارم: غم و اندوه.پنجم: نقصان عیش (نقص و کمبود در زندگی).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×