0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب شنا کردن : دیدن شنا کردن در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب شنا کردن : دیدن شنا کردن در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰35

تعبیر خواب شنا کردن(لوک اویتنهاو)

شنا کردن : زندگی بی دغدغه در آبهای کدر : مانع غرق شدن یا فرو رفتن در آب : بدبختی شنا کردن در آبهای با جریان تند : کاری جسورانه تماشای شناگران : تحقق یافتن آرزوها کسی که در آب زلال شنا میکند سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها استفاده میکند که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست

تعبیر خواب شنا کردن(علما)

در خواب شناكردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند كه به وقت شنا كردن در آب صاف غرق شد، دلیل كه در عز دنیا غرق گردد. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه دردریا شنا كرد و به كنار نتوانست آمد، دلیل كه در بند بماند. اگر بیند كه در آب بِمُرد، دلیل كه در دست خصمان هلاك گردد. جابرمغربی گوید: اگر بیند كه در آب غرق شده و بمرد، دلیل كه در شغل دنیا غرق گردد. اگر بیند كه از دریا به شنا كردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است كه از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در كار دنیا بماند، یعنی در كار پادشاه. شیرجه‌ زدن‌ در خواب ‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌شما در تلاشید تا به‌ كنه‌ و عمق‌ یك‌ موقعیت‌ موجوددر زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید. آب‌ نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌است‌. بنابراین‌ می‌توان‌ این‌ خواب ‌ را به‌ این‌ شكل‌تعبیر كرد كه‌ شما در حال‌ كند و كاو درون‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ هستید. فروید معتقد بود كه‌ شیرجه‌زدن‌ در خواب ‌ می‌تواند معنی‌ جسمانی‌ داشته‌ ونشان‌ دهنده‌ جنبه‌های‌ معاشرتی‌ انسان‌ باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×