0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب ذَکَر (قضیب) : دیدن ذَکَر (قضیب) در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب ذَکَر (قضیب) : دیدن ذَکَر (قضیب) در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰38

تعبیر خواب ذَکَر (قضیب)(امام جعفر صادق علیه السلام )

ديدن قضيب در خواب بر هفت وجه است. اول: فرزند. دوم:اهل بيت. سوم: مال. چهارم: عزت. پنجم: بزرگي. ششم: طاعت. هفتم: گرو يافتن.

تعبیر خواب ذَکَر (قضیب)(جابر مغربی)

اگر بيند كه قضيب از وي جدا شد، دليل كه فرزندش بميرد يا مال او تلف شود و حركت قضيب درخواب، دليل بر فراخي نعمت و قوت بخت كند. اگر بيند قضيبش در ميان او شد، دليل است كه گواهي كه داند بازگيرد. اگر بيند كه قضيبش بشكافت و از وي خون بيرون آمد، دليل بر زيان مال و مرگ فرزند است. اگر بيند كه قضيبش آماس داشت، دليل كند كه مالش زيادت گردد. اگر بيند كه گرهي بر قضيب او زدند، دليل است كه عيش بر وي تباه شود. اگر بيند كه قضيب بر ميان بسته است، دليل است كه گواهي كه داند ندهد. اگر زني بيند كه او را قضيب بود، اگر آبستن است پسري آورد، ليكن آن پسر نماند. اگر آبستن نباشد و پسر ندارد، مالش زياد شود. اگر بيند كه قضيب او باريك بود، همين دليل باشد. اگر بيندكه برخي از قضيب او بريده است، دليل است كه او را فرزند آيد كم يا بعضي ازمال و جاهش كم شود. اگر بيند كه از سوراخ قضيب او مرواريد بيرون آمد يا گوهر، دليل كند كه او را فرزند آيد عالم پارسا.

تعبیر خواب ذَکَر (قضیب)(محمد بن سیرین)

بزرگيِ قضيب، دليل بر فرزند و بزرگي و ناموري كند و كوچكيِ وي، دليل بر حقارت و كم نامي وي. اگر بيند كه از قضيب، قضيبهاي ديگر، مانند شاخهاي درخت پديد آمد، دليل كند بر بسياريِ فرزندان. اگر بيند كه از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را فرزندي دزد و راهزن پديد آيد. اگر بيند كه از قضيب او مرغي پديد آمد، تاويلش آن است كه جواهرات يابد. اگر بيند كه از قضيب او موش بيرون آمد، دليل كه او را دختري نابكار پديد آيد، كه در او هيچ خير نباشد. اگر بيند كه از قضيب او مار بيرون آمد، دليل كه او را فرزندي آيد كه دشمن او باشد. اگر بيند كه كژدم بيرون آمد، همين تاويل دارد. اگر بيند كه كرم و مور بيرون آمد، دليل است فرزندش ضعيف و دون همت و فرومايه بود. اگر بيند كه از قضيب او نان بيرون آمد، دليل كه مفلس و تنگدست گردد. اگر بيند كه كنجد بيرون آمد، دليل كه عيالش كسي را به پنهان دوست دارد. اگر بيند كه خون بيرون آمد، دليل كه با زني حائض جماع كند. اگر بيند كه ريم بيرون آمد، فرزندي آرد معلول. اگر بيند كه آب صافي بيرون آمد، دليل كه او را فرزندي آيد مصلح و پارسا. اگر بيند كه آب تيره بيرون آمد، تاويلش به خلاف اين است. اگر بيند كه مني بيرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود. اگر بيند كه آتش بيرون آمد، يك نيمه به جانب مشرق و يك نيمه به جانب مغرب شد، دليل كه او را فرزندي آيد كه پادشاه مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنين. اگر بيند كه سرگين بيرون آمد، دليل كه ميلش به لواط بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه قضيب او راست گرديد و سخت شد، دليل است بخت و اقبال او قوي شود. اگر بيند كه قضيب او سخت دراز گرديد، دليل كه او را فرزندان بسيار باشد. اگر بيند كه قضيب خويش را بدست گرفت و ازجاي خويش بيرون آورد و باز به جاي خود نهاد، چنانكه بود دليل كه فرزندش بميرد و فرزند ديگرش به جاي آيد. اگر بيند كه بر قضيبش موي رسته است، دليل است به جهت فرزندان شادمان گردد.

تعبیر خواب ذَکَر (قضیب)(حضرت دانیال)

: قضيب در خواب فرزند و بزرگي و ناموري بود. اگر بيند كه او را دو قضيب است يا بيشتر، دليل است كه او را هم فرزند بود، هم بزرگي در ميان مردم. اگر بيند كه ذكر او بريده شده. دليل كه فرزندش نباشد. اگر بيند كه قضيب خويش را ببريد، او را فرزندي نيايد. اگر بيند كه قضيب وي شعيف است، دليل كه فرزندش بيمار گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×