0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب حجامت : دیدن حجامت در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب حجامت : دیدن حجامت در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰38

تعبیر خواب حجامت(علما)

فرمايدبعضي از معبران گويند: اگر حجام جوان بيند، اگر پير، دليل كه دروغ بر وي گواهي دهند و از آن او را بيم هلاك است و حجام به قول بعضي كاتب و جراح است و بعضي از معبران گويند كه كار او گشاده شود.

تعبیر خواب حجامت(امام جعفر صادق علیه السلام )

: ديدن حجامت به خواب ، دليل بر هفت وجه است. اور امانت گذاردن. دوم: شرط خواندن. سوم: ولايت يافتن. چهارم: شادمان شدن. پنجم: با پيران صحبت داشتن. ششم: سنت پيغمبر نگاه داشتن. هفتم: اگر عالم است از علم معزول شدن، خاصه چون بيند كه حجام جوان است. اگر حجام پير است، ليل كه از علت رسته شود.

تعبیر خواب حجامت(جابر مغربی)

حجام پير بخت بيننده خواب بود و حجام جوان دشمن او بود. اگر بيند حجامي كرد شيشه بنهاد و خون برگرفت. اگر خداوند خواب عالم است، دليل كه مستوفي شود يا دبير پادشاه شود. اگر خداوند خواب عالم نبود، دليل كه در وام ها غره نام ها نويسند و آخر زشتي كنند.

تعبیر خواب حجامت(اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی)

اگر بيند كه پيري را حجامت كرد، كارش نيكو شود. اگر بيند پادشاهي را حجامت كرد، دليل كه مقرب پادشاه شود. اگر بيند جواني را حجامت كرد، دليل كه دشمن بر او ظفر يابد. اگر بيند شيشه … او بشكست دليل كه زنش بميرد يا طلاقش دهد.

تعبیر خواب حجامت(محمد بن سیرین)

اگربيند حجامي بيگانه در جايگاهي بيگانه او را حجامت كرد، دليل كه كتابي نويسد و ولايتي در گردن خود كند. اگر بيند كسي او را حجامت كرد دوست او بود، دليل كه امانتي به وي سپارد. اگر دشمن است از شر او ايمن شود و از غم فرج يابد و اگر آن كس جواني بود همين تاويل را دارد، اگر پير است عز و بزرگي يابد.

تعبیر خواب حجامت(امام جعفر صادق علیه السلام )

حجامت خون گرفتن از انسان است و اسم فاعل آن حجام. در قديم اين عمل بسيار متداول بود و هر بهار بيشتر بچه ها خون مي گرفتند و ايشان را حجامت مي کردند با اين تصور که خون کثيف از بين برود و به جاي آن بدن خون تازه بسازد. امروز اين کار را نمي کنند مگر در بيمارستان ها و به تجويز پزشکان متخصص. معبران درباره حجامت زياد نوشته اند ولي چون رسم نيست و به ندرت احتمال ديدن آن در خواب هست مختصر اشاره اي مي شود. ابن سيرين نوشته اگر کسي ببيند حجامت مي شود آن که حجامت مي کند اگر دوست باشد امانتي به حجامت شونده مي سپارد و اگر بيگانه و دشمن باشد بر دشمن چيره مي گردد. اما به نظر من حجامت سوء استفاده و تعدي است. چنانچه در خواب ببينيد که شما کسي را حجامت مي کنيد شما به حدود آن شخص تجاوز و به حق او تعدي مي کنيد. چنانچه ببينيد کسي شما را حجامت مي کند اگر حجام نا آشنا باشد آشنايي به مال شما تجاوز مي کند يا پول شما را مي خورد و يا به شغل و مقامتان چشم مي دوزد و اگر آشنا و دوست باشد از دشمن ناشناسي ضربه مي خوريد يا متضرر مي شويد و يا به سبب او معزول مي گرديد چنانچه شاهد حجامت باشيد اختلافي اتفاق مي افتد منجر به تجاوز و سوء استفاده که شما هم در آن دخيل هستيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×