0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب جواهرات : دیدن جواهرات در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب جواهرات : دیدن جواهرات در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰30

تعبیر خواب جواهرات(لوک اویتنهاو)

واهرات آنها را ستایش کردن : ورشکستگی کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهای خائن است خریدن آن : بدبختی جواهری بر دست یا گردن داشت : کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد داشتن جواهرات بسیار زیاد : آینده ای کامیاب 1ـ دیدن جواهر در خواب ، نشانة كسب ثروت و خوشیهای فراوان است . 2ـ استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب ، نشانة آن است كه به آرزوهای خود دست خواهید یافت . 3ـ اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند ، نشانة آن است كه شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت . 4ـ دیدن لباسهای جواهر نشان در خواب ، علامت آن است كه خوش اقبالی بی نظیری به شما رو می آورد . 5ـ اگر خواب ببینید جواهر به شما ارث رسیده است ، علامت آن است كه در زندگی به موفقیت چشمگیری دست خواهید یافت . 6ـ اگر خواب ببینید به كسی جواهر می دهید ، نشانة آن است كه اگر هشیار نباشید حادثة خطرناكی شما را تهدید خواهد كرد . 7ـ اگر دختری خواب ببیند از كسی جواهر می گیرد ، علامت آن است كه با همسری دلخواه ازدواج خواهد كرد . اما اگر در خواب جواهری را گم كند ، نشانة آن است كه مردی او را با تملق و دروغ فریب می دهد . 8ـ پیدا كردن جواهر در خواب ، نشانة پیشرفت سریع و درخشان در كارهای مورد علاقه است . 9ـ اگر خواب ببینید جواهری می خرید ، علامت آن است كه در كارها بخصوص در مسایل عاطفی همواره موفق خواهید بود .

تعبیر خواب جواهرات(یوسف نبی علیه السلام)

دیدن جواهر ومانند آن سود زیاد بدست آید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×