0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب ابر : دیدن ابر در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب ابر : دیدن ابر در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰36

تعبیر خواب ابر(اسماعیل بن اشعث)

ابر سياه به خواب، دليل بيم و ترس و سختي بود و ابر باران بركت و خير و فراخي بود و نيز غم و اندوه بود. و اما آن ابر كه از كنار دريا آرند، كه به تازي آن را سفيح خوانند، ديدن وي در خواب غنيمت بود بر قدر آن چه ديده بود.

تعبیر خواب ابر(امام جعفر صادق علیه السلام )

ابر ديدن به خواب بر نه وجه بود. اول: حكمت، دوم: رياست، سوم: پادشاهي، چهارم: رحمت، پنجم: پرهيزكاري، ششم: عذاب، هفتم: قحط، هشتم: بلا، نهم: فتنه.

تعبیر خواب ابر(جابر مغربی)

اگر بيند كه ابر را مي خورد، دليل است معيشت او از حكمت بود. اگر بيند كه ابر سياه بر فراز موضع و جائي گسترده بود، دليل بر خشم و عذاب حق تعالي بود در آن ديار. پس هر چه آن ابر را نزديكتر بيند، عذاب حق تعالي نزديكتر بود. اگر با ابر باران بيند، دليل بر رحمت و خيرات كند. اگر بيند كه از ابر باران همي خورد، دليل است كه به قدر آن وي را رحمت و نيكوئي رسد. اگر با ابر باران و رعد سخت بود، دليل بر ترس از ادعاي پدر و مادر يا از ادعاي مسلمانان بود. اگر بارعد و برق بيند، اين عذاب ها سخت تر بود، اگر با برق صاعقه بيند، عذاب سخت تر بود. اگر بيند كه در خانه وي جايگاه نشستن ابر گسترده شده است، دليل كه فرزند و اهل بيتش را حكمت و دانش بود بر قدر و تنگي و تاريكي

تعبیر خواب ابر(اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی)

اگر بيند كه ابر را جمع كرد يابرداشت و بخورد، دليل است كه ميان حكيمان ممتاز شود و در دانش يگانه گردد.

تعبیر خواب ابر(محمد بن سیرین)

اگر بيند كه ابر را درهوا همي راند، دليل كند كه او را با علما و حكما صحبت افتد. اگر اين خواب را پادشاه بيند، دليل ك در ولايت خويش، رسولان و صاحب خيران فرستد، اگر بيند كه ابر رااز هوا بگرفت و به زمين آورد، دليل است كارش نيكو شود و بزرگي يابد و علم حاصل كند. اگر بيند كه ابر بر سر وي سايه همي كرد، دليل كه در آن سال خير و نعمت بسيار يابد. اگر بيند كه از ابر، جامه در دوخته بود و پوشيده بود، دليل كند كه چندان علم حاصل كند كه كس را نبود. اگر بيند كه ابر همه جهان بپوشيد و هيچ باران نبود، دليل بد بود.

تعبیر خواب ابر(حضرت دانیال)

ابر به خواب ديدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفيد و سياه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر يك تعبير بخصوص است. اگر كسي خويشتن را در زير ابر سفيد بارنده ديد، دليل كه خداي عزوجل وي را علم و حكمت ارزاني دارد و مردمان را از علم و حكمت او منفعت رسد. اگر بيند كه در زير ابر زرد بود، دليل كه بيمار شود و بعضي ازمعبران گفته اند: زني خواهد و از وي رنج و غم و اندوه كشد. اگر بيند كه در زير ابر سرخ بود، دليل كه بر محنت و بلاگرفتار شود، زيرا كه خداي غزوجل به هر قومي كه عذاب فرستادي، نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شدي. اگر بيند كه بر فزار ابر سبز، راست بايستد، دليل كه به قدر آن، فرمانروائي يابد. اگر بيند كه ابر بر سر وي مي گذشت، دليل كه او را با كسي نيكو جاه و نيكو عهد، صحبت افتد و مرادش از وي حاصل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×