معنی اژدرافکن – فرهنگ معین و عمید

معنی اژدرافکن در فرهنگ عمید

نوعی کشتی جنگی کوچک که به طرف کشتی‌های دشمن اژدر پرتاب می‌کند.

معنی اژدرافکن در فرهنگ معین

( ~. اَ کَ) (ص فا. اِمر.) کشتی بخاری کوچک و دراز و بسیار سریع که اژدر به سوی کشتی های دشمن می افکند.

دیدگاهتان را بنویسید