معنی احتمال – فرهنگ معین و عمید

معنی احتمال در فرهنگ عمید

۱. گمان؛ حدس.

۲. (اسم مصدر) حمل کردن؛ بار برداشتن.

۳. (اسم مصدر) [قدیمی] بردباری کردن.

معنی احتمال در فرهنگ معین

(اِ تِ) [ ع . ] 1 – (مص م .) حمل کردن . 2 – (اِمص .) بردباری . 3 – گمان بردن ، حدس زدن .

دیدگاهتان را بنویسید