معنی اجناس – فرهنگ معین و عمید

معنی اجناس در فرهنگ عمید

= جِنس

معنی اجناس در فرهنگ معین

( اَ) [ ع . ] (اِ.) جِ جنس . 1 – قسم ها، نوع ، گونه ها. 2 – کالاها، امتعه .

دیدگاهتان را بنویسید