0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب نزاع : دیدن نزاع در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب نزاع : دیدن نزاع در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰27

تعبیر خواب نزاع(یوسف نبی علیه السلام)

ديدن جنگ غم واندوه شود

تعبیر خواب نزاع(منوچهر مطیعی تهرانی)

چنان چه در خواب صحنه هايي از جنگ ديديم بايد بدانيم که روح ما از نگرانيهايي که پيش مي آيد خبر ميدهد. صرف ديدن صحنه اياز جنگ در خواب خبر از غم و اندوهي است که در روزهاي آينده پيش ميآيد و اين تشديد ميشود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشيم. ابن سيرين ميگويد در جنگ هر کسي پيروز شود در جنگ و جدال زندگي و در بيداري نيز پيروز و برنده است. چنان چه در خواب زره پوشيده بوديد و شمشير و سپر داشتيد يا در سنگر بوديد و اسلحه و مهمات به قدر کفايت در اختيارتان قرار داشت خواب شما ميگويد که جهت روبه روييبا غم ها و رنج ها و نگرانيها مجهز خواهيد بود. در نفايس الفنون تصريح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است. چنان چه جنگي در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتيد اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بوديد خواب شما ميگويد که تنها ميمانيد و در مشکليکه پيش مي آيد هيچ دستي دست شما را نميگيرد. مجروح شدن در خواب خوب است و نبايد نگراني ايجاد کند. اين نشان اين است و گوياي اين که غم و اندوه شما پايان يافته و آشتي و امنيت خانوادگي است و نبايد نگران شويد.

تعبیر خواب نزاع(محمد بن سیرین)

اگر کسي بيند که او جنگ کرد بامردمان يا حيوان با حيوان ديگر هر دو از يک جنس باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر يابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×