0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب دردکردن اعضا : دیدن دردکردن اعضا در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب دردکردن اعضا : دیدن دردکردن اعضا در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰26

تعبیر خواب دردکردن اعضا(محمد بن سیرین)

اگر كسي به خواب بيند كه همه اندامهاي او درد مي كرد، دليل كه مالي كه دارد از دست او برود. اگر بيند كه سرش درد مي كرد، دليل كه گناه بسيار كند و توبه بايد كرد و صدقه بايد داد. اگر بيند كه پيشاني او درد مي كرد، دليل بر فساد دين و غم و اندوه كند. اگر بيند كه چشم وي درد مي كرد و كسي او را دارو مي كرد، دليل است كه وي را راه نمايد به حق. اگر بيند كه گوش او درد مي كرد، دليل كه از هر كسي سخن زشت و فحش شنود. اگر بيند كه زبانش درد مي كرد، يا در زبانش نقصاني است، دليل كه سخني گويد كه وي را از آن وبالي رسد. اگر اين خواب را بازرگاني بيند درتجارت دروغ گويد. اگر زبان خويش رابريده بيند، دليل بود بر صلاح و پارسائي او. اگر بيند كه كامش درد مي كرد، دليل كند كه حق كسي منكر بود. اگربيند كه دهانش درد مي كرد، دليل است كه غم و اندوه بسيار خورد. اگر بيند كه گردن او درد مي كند، دليل كه امانتي به گردن او است و آن امانت رانگذارد. اگر بيند كه دلش درد مي كند، دليل كه سخت و بي رحم است. اگر بيند كه شكمش درد مي كند، دليل كه مال حرام خورد. اگر بيند كه پشتش درد مي كند، دليل كه به سبب خويشان، رنجور شود و آزار يابد و اگر بيند كه جگرش درد مي كرد دليل كه بر فرزندش مهر و شفقت دارد. اگر بيند كه دست او درد مي كند، دليل كه با همسايه يا برادر جفا كند. اگر بيند كه ساق او درد مي كند، دليل كه خويشان را جفا كند. اگر بيند كه انگشت او درد مي كند، دليل كه عيال خويش را برنجاند و او را غمگين كند. اگر بيند كه عورت او درد مي كند، دليل كه به فساد گرايد. اگر بيند كه مقعدش درد مي كند هم، دليل بر فساد كند. اگر بيند كه سرينش درد مي كند، دليل كه بر خويشان جفا كند. اگر بيند كه پاي او درد مي كند، دليل كه بر زير دستان شفقت نبردد و ايشان را خوار كند. اگر بيند كه تن او را داغ مي كردند، دليل كه مال يابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×