0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب جان : دیدن جان در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب جان : دیدن جان در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰35

تعبیر خواب جان(امام جعفر صادق علیه السلام )

چون بيند كه مرده در خواب جان مي كند، دليل است كه جانش در عقوبت است.

تعبیر خواب جان(محمد بن سیرین)

جان به خواب ديدن، فرزند است. يا مال ياعيال موافق. اگر بيند جان از تن وي بيرون شد، دليل كه فرزند ياعيالش بميرد، يا مالش تلف شود يا خود هلاك شود. اگر جان خويش به صورت مردي نيكو بيند، دليل كه وي را فرزندي نيكو بيايد و حالش نيكو شود، يا به خدمت پادشاهِ خوش طبع جوانمرد پيوندد و حالش نيكو گردد. اگر جان خود را به صورت مردي زشت بيند، تاويلش به خلاف اين است. حكايت: درخبر آمده است كه: مردي پيش رسول خدا آمد و گفت: يا رسول الله (ص)، در خواب چنان ديدم كه جان از تن من بيرون آمد و مرا دركنار گرفت و بعد از آن به آسمان رفت. حضرت رسول فرمود: وصيت كن كه هر كس جان خود را در كف خود ديد، دليل كه به كار مخاطره مشغول شود، كه در آن وي را بيم جان است. اگر بيند جان از كف او به آسمان شد، دليل كه زود بميرد. اگر بيند رنگ جان او زرد است، دليل كه در بيماري صعب بميرد. اگر جان او را به گونه سرخ و يا سفيد بيند، عاقبتش نيكو است و از غم رستگاري يابد. اگر بيند به گونه سياه است، دليل است كه مستوجب عذاب حق تعالي بود. جابر مغربي گويد: اگر بيند مرده جان همي كند و خويشان او بر وي نوحه و زاري مي كردند، دليل كه بر اهل بيت مرده غم و انده رسد. اگر بيند كه خويشان وي آهسته مي گريستند، دليل كه خويشان وي از وي شادي و خرمي رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×