0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب اذان : دیدن اذان در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب اذان : دیدن اذان در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰28

تعبیر خواب اذان(امام جعفر صادق علیه السلام )

بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائي. چهارم: بزرگي. پنجم: رياست. ششم: سفر. هفتم: بريدن. هشتم: مفلسي. نهم: خيانت. دهم: جاسوسي. يازدهم: منافقي. دوازدهم: بريدن دست.

تعبیر خواب اذان(محمد بن سیرین)

هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بيند در جايگاهی معروف بانگ نماز شنود يا بانگ نماز دهد،دليل حج بيت الله بگذارد. اگر بانگ نماز در جايگاهی مجهول بود، مكروهیو ناپسندی بدو رسد. اگر اين خواب را مردی فاسق ديد، دليل كه او را به دزدی گيرند. اگر ديد بانگ نماز را از مسجد يا از مناره دهد، دليل كه مردمان را به خدا می خواند. اگر ديد در بستر خفته بانگ نماز میداد. دليل كه با زن خود الفت دارد. اگر ديد بانگ نماز در خانه خود میداد، دليل كه مفلس و درويش گردد و گويند كسی از اهل بيت او هلاك شود. اگر ديد بانگ در چاه يا در سردابه میداد، دليل كه آن كس زنديق يا منافق است. اگر ديد كه بانگ نماز در كوچه ميداد. دليل بر ماسوی كند. ابراهيم كرمانی گويد: اگر مردی بيند با زن خود بانگ نماز میداد، دليل است كه از دنيا رحلت كند بزودي. و اگر ديد در كلمه های بانگ نماز زيادت و نقصانی بود، دليل كه بر مردمان ستم و بيداد نمايد. اگر ديد كودكی بانگ نماز میداد، دليل كه پدر و مارد را وداع گويد. اگر بيند بانگ نماز در گرمابه میداد، دليل بدحالی او بود در دين و دنيا. اگر ديد بانگ نماز در قافله يا در لشگرگاه میداد، تاويلش بد است. اگر بيند محبوسی درزندان بانگ نماز میداد و اقامه كرد، از زندان رهايی يابد. اگر بيند بانگ نماز به لهو و بازی میداد، دليل كه هلاك شود. اگر ديد بر سر كوهی بانگ نماز میداد، دليل كه پادشاه سخن راست گويد و او را به خدای تعالیخواند. اگر ديد در مناره بانگ نماز میداد، دليل كه بزرگیو فرمانروائی يابد. اگر بيند در كنج خانه بانگ نماز داد، دليل كه در كار حق خيانت كند. اگر بيند درسردابه بانگ نماز داد،دليل كه به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا كشد و دير بماند. اگر ديد در ميان كوهی بانگ نماز كرد، دليل كه در ميان قومی ستمگر گرفتار آيد و با وی خيانت كنند. اگر ييند بر كرسی يا بر تختی نشسته بود يا ايستاده و به لهو بانگ نماز میكرد، دليل كه عقل از او زايل شود. اگر ديد ديگری بانگ نماز كرد و او بشنيد. دليل كه به كار عبادت و طاعت كاهل است و كسی او را به خدای تعالی خواند. اگر بيند بانگ اقامت شنود، دليل كه در كارهای حق توفيق يابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×