تعبیر خواب آبگیر : دیدن آبگیر در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آبگیر(امام جعفر صادق علیه السلام )

خوردن آبكانه بر پنچ وجه گفته اند: اول: بیماری، دوم: غم، سوم: خصومت، چهارم: حاجت، پنچم: ناسازگای با اهل و عیال

تعبیر خواب آبگیر(اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی)

اگر بیند كه آبكانه بریخت یا از وی هیچ نخورد دلیل كند كه از غم و اندو فرج یابد و اگر بیمار بود شفا یابد

تعبیر خواب آبگیر(لوک اویتنهاو)

آبگیر : مراقب خودتان باشیداگر بیند كه آبكانه همی خورد، دلیل كند كه به قدر آن وی بیماری بود.

دیدگاهتان را بنویسید