0
» سبک زندگی » اسم پسر » اسم پسر با ش : لیست کامل از اسامی پسرانه که با ( ش ) شروع میشوند
اسم پسر با ش : لیست کامل از اسامی پسرانه که با ( ش ) شروع میشوند
اسم پسر

اسم پسر با ش : لیست کامل از اسامی پسرانه که با ( ش ) شروع میشوند

اسفند 10, 1402 ۰57

اسم پسر با ش یکی از اسامی زیبا و معنی دار در فارسی است که بسیار مورد توجه و ترجیح والدین قرار می‌گیرد. این اسم با معانی مثبتی همچون شجاعت، صداقت و خلق زیبا همراه است و می‌تواند به پسرانی که این اسم را دارند، احساس قدرت و اعتماد به نفس بیشتری بدهد. اسم با ش از تاریخ دیرینه‌ای برخوردار است و همچنان جایگاه ویژه‌ای در میان اسامی محبوب فارسی دارد.

شيرويه : شكوهمند و صاحب شأن و شوكت، شجاع و دلير، نام چندتن از شخصيتهاي شاهنامه از جمله نام پسرخسروپرويز پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


شيرو : شيرويه
ریشه اسم :فارسي


شيرو : پهلوان معاصر با گشتاسب , نام سردار فريدون – شيرويه
ریشه اسم :فارسي


شيرمحمد : شير(فارسي) + محمد(عربي) مركب از شير ( شجاع) + محمد( ستوده)
ریشه اسم :فارسي


شيرعلي : شير( فارسي) + علي(عربي) ، مركب از شير ( شجاع) + علي( بلندمرتبه)، نام طايفه اي از طوايف كهگيلويه
ریشه اسم :فارسي


شيرزيل : از شخصيتهاي شاهنامه، نام پهلواني ايراني در زمان خسرو پرويز پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


شيرزاد : شير بچه , همچون شير – زاده شير، شجاع، طبق بعضي از نسخه هاي شاهنامه نام جارچي انوشيروان پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


شيرخون : از شخصيتهاي شاهنامه، نام مرد زابلي و راهنماي بهمن پسر اسفنديار توراني به شكارگاه رستم پهلوانشاهنامه
ریشه اسم :فارسي


شيرآزاد : از شخصيتهاي شاهنامه، نام دلاوري توراني در زمان رستم هرمزان سردار ساساني
ریشه اسم :فارسي


شيران : از شخصيتهاي شاهنامه، نام يكي از دلاوران ايراني در زمان خسروپرويز پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


شيراك : نام پدر هرمزد، كنده كار كتيبه كعبه زرتشت
ریشه اسم :فارسي


شيراحمد : شير(فارسي) + احمد(عربي) مركب از شير( شجاع) + احمد( ستوده)
ریشه اسم :فارسي


شيدوش : از شخصيتهاي شاهنامه، نام دلاوري جنگاور در دربار فريدون پادشاه پيشدادي، نيز نام پسر گودرز پهلوانايراني
ریشه اسم :فارسي


شيدسب : از شخصيتهاي شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه كياني
ریشه اسم :فارسي


شيدرنگ : نام پهلواني دانشمند و فاضل، برساخته فرقه آذركيوان است
ریشه اسم :فارسي


شيداب : نام حكيمي كه خاك را خدا مي دانست، برساخته فرقه آذركيوان است
ریشه اسم :فارسي


شيث : نام سومين پسر آدم و حوا كه به عقيده مسلمانان مقام نبوت داشت
ریشه اسم :عبري


شيبت : سفيدي مو، پيري
ریشه اسم :عربي


شيبان : از قبايل عرب
ریشه اسم :عربي


شوق علي : مركب از شوق ( هيجان) + علي( بلند مرتبه)
ریشه اسم :عربي


شورعلي : شور(فارسي + علي(عربي) مركب از شور( هيجان ) + علي( بلندمرتبه)
ریشه اسم :فارسي


شوان : گله بان، چوپان
ریشه اسم :كردي


شهيار : دوست شاه – ياور و كمك كننده شاه، نام يكي از دانشمند زرتشتي در قرن يازدهم يزگردي
ریشه اسم :فارسي


شهياد : مركب از شه ( شاد) + ياد( خاطره)
ریشه اسم :فارسي


شهنوش : مركب از شه ( شاه) + ياد( عسل)
ریشه اسم :فارسي


شهنام : داراي نام شاهانه
ریشه اسم :فارسي


شهمردان : نام پسر ابولخير، اخترشناس و رياضيدان ايراني
ریشه اسم :فارسي


شهفور : شه(فارسي) + فور(معرب پور) ، شاهپور پسر شاه، شاهزاده
ریشه اسم :فارسي


شهريور : نام ماه ششم از سال شمسي، نام فرشته نگهبان آتش، نام روز چهارم از هر ماه شمسي در ايران قديم
ریشه اسم :فارسي


شهرين : نام يكي از نجباي ايراني در زمان ساسانيان
ریشه اسم :فارسي


شهريار : پادشاه , يارشهر , نام پسر برزوپسر سهراب – پادشاه، شاه، فرمانروا، حاكم، از شخصيتهاي شاهنامه، نام يكي از چهار پسر شيرين و خسروپرويز پادشاهساساني
ریشه اسم :فارسي


شهروين : شهنام ، از نامهاي باستاني
ریشه اسم :فارسي


شهروز : رودي بزرگ , شاهروز , روز شاهان , شهرود نام سازي باستاني نيز بوده‌است – شاه روزگار يا داري بخت و روز شاه، نام سازي، نام شهري كه خسروپرويز پادشاه ساساني بنا كرد
ریشه اسم :فارسي


شهرود : نهر و رودخانه بزرگ، نام سازي
ریشه اسم :فارسي


شهروان : شهربان، نگهبان شهر
ریشه اسم :فارسي


شهرو : آن كه چهره اي چون چهره شاه دارد ، نام يكي از اعيان ايراني در زمان يزگرد پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


شهرگير : فاتح شهر، از شخصيتهاي شاهنامه، نام دلاوري ايراني و سالار اردشير بابكان پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


شهرگان : شهري، اهل شهر
ریشه اسم :فارسي


شهرسپ : از شخصيتهاي شاهنامه، نام وزير طهمورث كه مردي دانا و پارسا بود و شاه را به نيكي راهنمايي مي كرد
ریشه اسم :فارسي


شهرزاد : يا شهزاد به معني شاهزاده , نقال قصه‌هاي هزار و يک شب – زاده شهر، نام دختري زيبا كه داستانهاي هزار و يك شب از زبان او نقل شده است
ریشه اسم :فارسي


شهرداد : هديه شهر – نام قديم شهر اهواز
ریشه اسم :فارسي


شهرخواست : نام روستايي در نزديكي شيراز، نام يكي از سرداران طبرستان
ریشه اسم :فارسي


شهرخ : شاهرخ
ریشه اسم :فارسي


شهرتاش : شهر(فارسي) + تاش(تركي) همسايه و همشهري
ریشه اسم :فارسي


شهربان : حاكم شهر
ریشه اسم :فارسي


شهرآگيم : حاكم شهر، نام يكي از سپهسالاران مازندران
ریشه اسم :فارسي


شهرآزاد : نام يكي از پادشاهان ساساني
ریشه اسم :فارسي


شهران : از شخصيتهاي شاهنامه، نام يكي از خردمندان ايراني در زمان يزدگرد پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


شهرام : شاهرام, «شه» به معناي شاه و والا مرتبه و «رام» نام فارسي فرشته‌اي موکول بر سعادت و روزي است, «شهرام» معادل فارسي ميکائيل است – شاه شاد و خوشحال
ریشه اسم :فارسي


شهراد : شاه بخشنده
ریشه اسم :فارسي


شهداد : شاه عادل (شه=شاه, داد= عدل) – داده شاه، نام بخشي از شهرستان كرمان، نام رودي در كرمان
ریشه اسم :فارسي


شهبد : شهبد (به ضم ب) مركب از شه(شاه) + بد(صاحب،خداوند)؛تركيب مرخم و به معناي شاه بزرگ و صاحباختيار است
ریشه اسم :فارسي


شهبان : برادر زرين ملك در داستان ملك بهمن
ریشه اسم :فارسي


شهبال : پر بزرگ پرندگان – بزرگترين پر پرنده
ریشه اسم :فارسي


شهباز : درخورشاه , لايق شاه – شاه باز نوعي باز سفيد رنگ و شكاري
ریشه اسم :فارسي


شهاب الدين : آن كه چون ستاره روشني در دين است، نام حكيم معروف قرن ششم، شهاب الدين سهره وردي
ریشه اسم :عربي


شه موبد : شاه موبد
ریشه اسم :فارسي


شنگل : شوخ، از شخصيتهاي شاهنامه، نام شاه هند و جزو سپاهيان افراسياب توراني
ریشه اسم :فارسي


شنگان : از شخصيتهاي شاهنامه و از بزرگان ايراني در زمان يزگرد پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


شنطوس : از شخصيتهاي شاهنامه، نام دلاوري ايراني در درگاه خسروپرويز پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


شنتيا : فاتح پيروز از القاب حضرت علي
ریشه اسم :فارسي


شمينه : حاصلخيز، بركت يافته
ریشه اسم :آشوري


شميل : باد شمال ، نام روستايي در نزديكي بندرعباس
ریشه اسم :عربي


شميران : از شخصيتهاي شاهنامه، نام دلاوري توراني و جزو سپاه پيران ويسه در زمان افراسياب توراني
ریشه اسم :فارسي


شمعون : شنونده ، نام يكي از برادران يوسف(ع)
ریشه اسم :عبري


شمس الهدي : خورشيد هدايت
ریشه اسم :عربي


شمس الدين : آفتاب دين ، نام دو تن از پادشاهان آل كرت
ریشه اسم :عربي


شمس : خورشيد، نام بتي در قديم، نام سوره اي در قرآن كريم
ریشه اسم :عربي


شماساس : از شخصيتهاي شاهنامه، نام سالاري بزرگ و برگزيده در سپاه توران زمان افراسياب پادشاه توراني
ریشه اسم :فارسي


شماس : خادم، عابد، طبقه و گروهي از روحانيون مسيحي، از شخصيتهاي شاهنامه، نام سردار ايراني مسيحي درزمان پادشاهي نوشزاد فرزند انوشيروان پادشاه ساساني
ریشه اسم :سرياني


شماخ : از شخصيتهاي شاهنامه، نام شاه سوريان و از دلاوران ايران در زمان كيخسرو پادشاه كياني
ریشه اسم :فارسي


شليخا : سرياني نام يكي از حواريون عيسي(ع)
ریشه اسم :عبري


شكيب : تحمل، بردباري، آرام و صبر
ریشه اسم :فارسي


شكور : بسيار سپاسگزار، از نامهاي خداوند
ریشه اسم :عربي


شكرعلي : (به ضم شين) عربي مركب از شكر( سپاس) + علي( بلندمرتبه)
ریشه اسم :عربي


شكرالله : سپاس خد ارا
ریشه اسم :عربي


شقيق : نام يكي از سرداران علي(ع)
ریشه اسم :عربي


شفيع : شفاعت كننده، پايمرد
ریشه اسم :عربي


شفروه : نام يكي از خاندانهاي مشهور اصفهان
ریشه اسم :فارسي


شفا : بهبود يافتن از بيماري، تندرستي
ریشه اسم :عربي


شغاد : از شخصيتهاي شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلوان شاهنامه كه رستم را با حيله و نيرنگ به قتلرساند
ریشه اسم :فارسي


شعيب : توشه دان، نام پدر همسر موسي(ع)، نام كوهي در يمن
ریشه اسم :عبري


شعبان : نام ماه هشتم از سال قمري
ریشه اسم :عربي


شريف الدين : داراي دين و آيين پاك
ریشه اسم :عربي


شريف : ارزشمند، عالي، سيد، ارجمند، بزرگوار، نام كوهي در عربستان
ریشه اسم :عربي


شروان : نام سرزميني در جنوب شرقي قفقاز
ریشه اسم :فارسي


شرف الزمان : موجب بزرگي عصر و روزگار
ریشه اسم :عربي


شرف الدين : موجب آبروي دين و آيين
ریشه اسم :عربي


شرف : بزرگواري، برتري
ریشه اسم :عربي


شراكيم : نام يكي از سپهبدان مازندران
ریشه اسم :فارسي


شداد : نام فرزند عاد(ع)
ریشه اسم :عبري


شجاع الملك : آن كه در دفاع از كشور شجاع است
ریشه اسم :عربي


شجاع الدين : آن كه در دفاع از دين شجاع است
ریشه اسم :عربي


شبير : نام پسر هارون از پيامبران بني اسرائيل
ریشه اسم :عربي


شبنا : جوان، نام يكي وكلاي قصر حزقيا پادشاه يهودا
ریشه اسم :عبري


شبلي : نام عارف معروف قرن سوم و چهارم
ریشه اسم :عربي


شباويز : مرغ حق
ریشه اسم :فارسي


شبان : چوپان، گله بان
ریشه اسم :فارسي


شايورد : شادورد
ریشه اسم :فارسي


شايگان : مرد بزرگ – شايسته و شايان
ریشه اسم :فارسي


شايرايا : ستاره ناهيد
ریشه اسم :آشوري


شايان : سزاوار – سزاوار، شايسته، ممكن، مقدور
ریشه اسم :فارسي


شايار : وزير(نگارش كردي : شايار)
ریشه اسم :كردي


شاويس : شا( فارسي) + ويس(عربي) مركب از شاه + اويس( نام شخصي پارسا كه از تابعين بوده است)
ریشه اسم :فارسي


شاوگ : نام پادشاه كوشان در زمان خسروپرويز پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


شاوران : از شخصيتهاي شاهنامه، نام پدر زنگه پهلوان ايراني در دوره كيكاووس پادشاه كياني
ریشه اسم :فارسي


شاور : شاپور، شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصيتهاي شاهنامه، نام دلاوري گرانمايه و بارسالار فريدون پادشاهپيشدادي، همچنين نام چندتن از پادشاهان و پهلوانان ايراني در شاهنامه
ریشه اسم :فارسي


شاهين : پرنده‌اي شکاري , باز (پرنده اي کوچکتر از عقاب) , سلطنتي – پرنده شكاري
ریشه اسم :فارسي


شاهويه : نام در برزويه دانشمند ايراني، مترجم كليله و دمنه
ریشه اسم :فارسي


شاهوي : از شخصيتهاي شاهنامه، نام پسر هفتواد يكي از پهلوانان دوران اردشير بابكان پادشاه ساساني، نام يكي ازراويان شاهنامه
ریشه اسم :فارسي


شاهوش : آن كه چون شاه بزرگ و شكوهمند است
ریشه اسم :فارسي


شاهو : آن كه چون شاه بزرگ و شكوهمند است
ریشه اسم :فارسي


شاهمير : شاه(فارسي) + مير(عربي) ، اميرشاه ، نام برادر ميرك بيگ وزير شاه اسماعيل صفوي
ریشه اسم :فارسي


شاهكار : كار شاهانه، برجسته، ممتاز
ریشه اسم :فارسي


شاهك : شاه كوچك، از شخصيتهاي شاهنامه، نام يكي از بزرگان و مشاوران دربار هرمز پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


شاهقلي : شاه(فارسي) + قلي(تركي) غلام شاه، نام نقاش معروف ايراني در زمان صفويه
ریشه اسم :فارسي


شاهفور : شاپور
ریشه اسم :فارسي


شاهسون : شاه(فارسي) + سون (تركي) ، شاه دوست، نام چند طايفه از طوايف ترك در ايران
ریشه اسم :تركي


شاهسار : نام يكي از شاعران دربار سامانيان
ریشه اسم :فارسي


شاهروز : نام پسر شاه بهرام پادشاه كشمير
ریشه اسم :فارسي


شاهرخ : شاه منظر , کسي که رخساري همچون شاه دارد – آن كه چهره اي با هيبت و شكوه چون شاه دارد ، نام پسر اميرتيمور پادشاه تيموري
ریشه اسم :فارسي


شاهر : مشهور، نامي
ریشه اسم :عربي


شاهديس : مانند شاه
ریشه اسم :فارسي


شاهد : زيبارو، محبوب، معشوق
ریشه اسم :عربي


شاهپور : پسر شاه , شاهزاده , نام چند تن از شاهان ساساني – شاپور
ریشه اسم :فارسي


شاهباز : شهباز
ریشه اسم :فارسي


شاهارا : حافظ شبهاي روزه داران
ریشه اسم :آشوري


شاه هژبر : شاه(فارسي) + هژبر(از عربي: هزبر) نام پسر پادشاه يمن
ریشه اسم :فارسي


شاه موبد : شوهر ويس در منظومه ويس و رامين
ریشه اسم :فارسي


شاه مراد : شاه (فارسي) + مراد(عربي) مهمترين و بزرگترين آرزو
ریشه اسم :فارسي


شاه محمد : شاه(فارسي) + محمد(عربي) نام نقاش معروف ايراني در زمان صفويه
ریشه اسم :فارسي


شاه سرور : نام پسر شاه سرو پادشاه كشمير
ریشه اسم :فارسي


شاه پر : شهپر
ریشه اسم :فارسي


شاه بهرام : نام بهرام گور پادشاه ساساني و همچنين پادشاه كشمير
ریشه اسم :فارسي


شاه برزين : نام شخصي در ونديدا (بخشي از اوستا)
ریشه اسم :فارسي


شانلي : داراي اعتبار و مقام و منزلت – شان(عربي) + لي( تركي)، پرافتخار، مشهور، شايان تحسين
ریشه اسم :عربي


شامل : حاوي، دارنده ، كامل ، فراگيرنده ، نام يكي از رهبران مذهبي و سران عشاير قفقاز
ریشه اسم :عربي


شاكل : شبيه و مانند
ریشه اسم :عربي


شاعي : شيعي
ریشه اسم :عربي


شارويه : شيرويه
ریشه اسم :فارسي


شاروسين : پادشاه مقدس
ریشه اسم :آشوري


شارو : بازمانده يا پنهان
ریشه اسم :كردي


شارايل : خداي پادشاه
ریشه اسم :آشوري


شار : عنوان عمومي پادشاهان غرجستان (ناحيه اي در عربستان كنوني)
ریشه اسم :عربي


شاديار : شاد و خوشحال
ریشه اسم :فارسي


شادمان : خوشحال، مسرور، نام برادر شيرويه، پسر خسروپرويز پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


شادلي : نام چندتن از بزرگان عرب
ریشه اسم :عربي


شادكان : كامياب، كامروا، خوشحال، شادمان، نام برادر فريدون پادشاه پيشدادي بنا به روايتي
ریشه اسم :فارسي


شادتگين : شاد(فارسي) + تگين(تركي) پهلوان شاد، از اميران دربار خوارزمشاه
ریشه اسم :فارسي


شادبه : بهترين شادي
ریشه اسم :فارسي


شادان هرمز : مركب از شادان ( شاد) + هرمز اهورامزدا يا خدا
ریشه اسم :فارسي


شادان برزين : نام دانشمندي از مردم توس
ریشه اسم :فارسي


شاپور : يکي از شخصيتهاي شاهنامه – شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصيتهاي شاهنامه، نام دلاوري گرانمايه و بارسالار فريدون پادشاهپيشدادي، همچنين نام چندتن از پادشاهان و پهلوانان ايراني در شاهنامه
ریشه اسم :فارسي


شابهار : نام دشتي در نواحي كابل
ریشه اسم :فارسي


شابرزين : شاه برزين
ریشه اسم :فارسي


 

 

کلمات کلیدی:
اسم پسر با ش کردی / اسم پسر با ش جدید و شیک ترکی / اسم پسر شیک و خاص / اسم پسر با ش خارجی / اسم پسر با ش نی نی سایت / اسم پسر با ش عربی / اسم پسر با شاه / اسم پسر با شیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×