معنی استقصار – فرهنگ عمید

معنی استقصار در فرهنگ عمید

مقصر شمردن.

دیدگاهتان را بنویسید