معنی ابواب جمعی – فرهنگ معین و عمید

معنی ابواب جمعی در فرهنگ عمید

۱. آنچه از درآمد یا اموال که در اختیار کسی است.

۲. (اسم، صفت نسبی) مجموعۀ کارکنان زیر فرمان یک نفر یا یک سازمان.

معنی ابواب جمعی در فرهنگ معین

( ~ِ جَ) [ ع . ] (ص نسب .) 1 – منسوب به ابواب جمع ؛ دریافت ها و وصولی – های مادر حساب ، دخل ها و دریافت های صاحب جمع . 2 – گروهی که در یک مجموعه کار م ی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید