معنی ابریق – فرهنگ معین و عمید

معنی ابریق در فرهنگ عمید

نوعی ظرف سفالی یا بلوری لوله‌دار و دارای دسته که در آن آب یا شراب می‌ریختند.

معنی ابریق در فرهنگ معین

( ا ِ) [ معر. ] (اِ.) 1 – کوزه . 2 – ظرف سفالین با دسته و لوله برای آب یا شراب . 3 – آفتابه ، لولهین . 4 – مطهره . 5 – وزنی معادل دو من .

دیدگاهتان را بنویسید