معنی آهوپا – فرهنگ معین و عمید

معنی آهوپا در فرهنگ عمید

۱. تندرو؛ تیزرفتار؛ آن‌که مانند آهو بدود و فرار کند.

۲. (اسم) ‹آهوپای، پاآهو› نوعی گچ‌بری برجسته در سقف یا دیوار خانه؛ مقرنس.

۳. خانۀ شش‌گوشه؛ خانۀ شش‌ضلعی: ای همایون‌بنای آهوپای / آهویی نانهاده در تو خدای (ابوالفرج رونی: ۱۵۰).

معنی آهوپا در فرهنگ معین

(ی ) (ص مر.) بنا یا خانة شش پهلو، خانة شش ضلعی .

دیدگاهتان را بنویسید