معنی آهن گذار – فرهنگ معین و عمید

معنی آهن گذار در فرهنگ عمید

۱. آن‌که تیر و مانند آن را از آهن بگذراند.

۲. [مجاز] قوی؛ نیرومند: شمار سپه آمدش صدهزار / همه شیرمردان آهن‌گذار (فردوسی۲: ۸۴۶).

۳. هر چیز که ازآهن بگذرد: تیغ آهن‌گذار: کجا تیغ و ژوپین آهن‌گذار / کجا نیزه و گرزۀ گاوسار (فردوسی: ۳/۳۸۸).

معنی آهن گذار در فرهنگ معین

(هَ. گُ) (ص مر.) کسی که تیر را از آهن بگذراند.

دیدگاهتان را بنویسید