معنی آنگلوفیل – فرهنگ معین و عمید

معنی آنگلوفیل در فرهنگ عمید

طرف‌دار انگلیس؛ انگلیس‌دوست.

معنی آنگلوفیل در فرهنگ معین

(لُ) [ فر. ] (ص . اِ.) کسی که طرف دار انگلستان است ، انگلیس دوست .

دیدگاهتان را بنویسید