معنی آمیزش – فرهنگ معین و عمید

معنی آمیزش در فرهنگ عمید

۱. نزدیکی کردن؛ مقاربت؛ جماع.

۲. همنشینی؛ دوستی؛ مراوده.

۳. آمیختن؛ اختلاط؛ امتزاج.

معنی آمیزش در فرهنگ معین

(زِ) (اِمص .) 1 – آمیختگی . 2 – همنشینی ، معاشرت . 3 – جِماع .

دیدگاهتان را بنویسید