معنی آشوبیدن – فرهنگ معین و عمید

معنی آشوبیدن در فرهنگ عمید

= آشفتن: که چندانی که بیش آشوبی این دیگ / نیابی لقمه‌ای بی‌زهر و بی‌ریگ (عطار۴: ۳۲۱).

معنی آشوبیدن در فرهنگ معین

(دَ) 1 – (مص م .) آشفته کردن . 2 – (مص ل .) آشفته و متغیر شدن . 3 – خشمگین شدن . 4 – فتنه بر پا کردن .

دیدگاهتان را بنویسید